Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO] GRENKE wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych swoich Partnerów biznesowych. Aby spełnić obowiązek informacyjny wprowadziliśmy nowe Informacje o danych osobowych.

   

Informacja o danych osobowych – KONTRAHENT

 

Niniejsza Informacja o danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GRENKELEASING sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. GRENKELEASING sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych. 
Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób. 
W celu zapewnienia przejrzystości poniższego dokumentu dla określenia Pani/Pana, jako osoby, która udostępnia dane przez zawarcie Umowy z GRENKELEASING sp. z o.o. jako jej strona, lub ujawnia te dane zawierając Umowę w imieniu osoby prawnej będącej stroną Umowy, bądź też w imieniu Strony Umowę wykonuje, zastosowano pojęcie: „Kontrahent”.
Używane poniżej zaś pojęcie „Umowa” oznacza każdą umowę, których stroną jest GRENKELEASING sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu zawartą z Kontrahentem.
Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące niniejszej polityki prosimy o przesyłanie na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych jest GRENKELEASING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa. A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000175740, REGON: 634495137, NIP: 7822275815 [dalej: GRENKE, Administrator]. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl 
2. Administrator danych osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO].

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA
1. GRENKE pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane.
2. GRENKE przetwarza. poniższe kategorie danych osobowych: 
a) Dane identyfikacyjne Kontrahentów (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia i obywatelstwo, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL, NIP, nazwa firmy);
b) Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu);
c) Dane uwierzytelniające (np. wzór podpisu);
d) Dane z oficjalnych źródeł rejestrowych i baz przedsiębiorców;
e) Dane, które wynikają z treści zawartej Umowy, które są niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane;
f) Adres IP.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH 
1. GRENKE informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i realizacji Umowy. 
2. Obowiązek przetwarzania przez GRENKE danych takich jak: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, adres i dane dokumentu tożsamości wynikają z obowiązującego prawa, w tym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na GRENKE obowiązek identyfikacji i weryfikacji Kontrahenta w oparciu o dokument tożsamości, przed zawarciem transakcji biznesowej. Jeśli wymagane informacje i dokumenty nie zostaną udostępnione GRENKE, podjęcie  i kontynuowanie współpracy z Kontrahentem będzie niemożliwe
CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. GRENKE przetwarza dane realizując poniższe cele: 
a) w celu nawiązania współpracy z Kontrahentem lub podmiotem, który Kontrahent reprezentuje (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas negocjacji warunków Umowy;
b) w celu realizacji Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – na czas realizacji Umowy;
c) na potrzeby prowadzenia ewentualnych sporów dotyczących roszczeń wynikających z Umowy z Kontrahentem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do chwili upływu terminu przedawnienia tych roszczeń lub do chwili prawomocnego zakończenia danego sporu sądowego i ewentualnego egzekucyjnego,  
d) w celach statystycznych i archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w terminie 6 lat od momentu ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z Umową,
e)  celu wypełniania obowiązków prawnych Administratora, w tym podatkowych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu ustania tych obowiązków,
f) w celu oferowania bezpośrednio Kontrahentowi własnych produktów lub usług (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia przez Kontrahenta sprzeciwu względem ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych GRENKE.

UPRAWNIENIA KONTRAHENTA
1. GRENKE informuje, że Kontrahentowi przysługuje:
1.1. prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt z GRENKE na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail;
1.2. prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie; 
1.3. prawo do usunięcia danych, jeżeli: 
a) Kontrahent cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
b) Kontrahent wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych, o których mowa       w pkt 1.6. lit. a);
c) dane osobowe Kontrahenta nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
d) dane osobowe Kontrahenta nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Kontrahent:
a)  kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawdziwość; 
b) wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie GRENKE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kontrahent sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
d) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, a są one potrzebne ww. osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
1.5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
1.6. prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
a) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez GRENKE, skutecznego  o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
b) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
1.7. prawo do cofnięcia zgody ( o ile taka zgoda  była dana) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient dokonuje cofnięcia zgody poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: ochronadanychanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl
Czynności dokonane przez GRENKE na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia zachowują ważność;
1.8. prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa. 
2. Dane Kontrahenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
ODBIORCY DANYCH 
1. GRENKE może udostępniać dane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których GRENKE korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z poleceniami GRENKE. 
2. GRENKE każdego powierzenia lub udostępnienia danych osobowych dokonuje zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. 
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 
1. GRENKE nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej. 
ZMIANA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Kontrahent, zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www www.grenkeleasing.pl

W górę

 

Polityka bezpieczeństwa i prywatności

Polityka ochrony prywatności GRENKELEASING Sp. z o.o. (dalej GRENKE) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych odwiedzających strony internetowe GRENKE oraz korzystających z usług świadczonych przez GRENKE drogą elektroniczną - np. Portal Klienta, Portal Partnera (dalej Użytkownicy). 

Szczegółowe informacje o zakresie, podstawach prawnych oraz celach, dla których GRENKE przetwarza dane osobowe, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane znajdują się w Informacji o danych osobowych, która przygotowana została dla kilku dedykowanych grup odbiorców tej informacji i znajduje się na stronie internetowej GRENKE, w szczególności w Informacji o danych osobowych – Klient oraz Informacji o danych osobowych – Użytkownik.  
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. abpa A. Baraniaka 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000175740, NIP 7822275815, Regon 634495137, kapitał zakładowy (dalej GRENKE, Administrator).
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującym prawem,  na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz  w  Informacji o danych osobowych (Użytkownik). Administrator informuje, że wyrażone przez Użytkowników zgody na przetwarzanie danych osobowych, są zgodne z wymogami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  [dalej: RODO].
Administrator gromadzi i przetwarza dane Użytkowników wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione  w formularzach oraz w procesie rejestracji i logowania do Serwisów GRENKE.

 

I. Dane Użytkownika stron internetowych

 

W momencie uzyskania dostępu do strony niżej wymienione dane  Użytkownika strony  są automatycznie zapisywane w pliku dziennika. Dane te są zapisywane wyłącznie do celów  systemowych i statystycznych. Dane te nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, chyba że zaistnieje istnieje prawny obowiązek takiego udostępnienia. Używamy tych danych wyłącznie  do ulepszania  stron internetowych GRENKE i prezentowania treści odzwierciedlających zainteresowania Użytkownika. W ramach tego procesu żadne dane użytkowe nie są łączone z  danymi osobowymi Użytkownika.  
Zapisywane automatycznie dane Użytkownika:

 • Używane urządzenie końcowe
 • Nazwa otwieranego  pliku
 • Data i godzina dostępu
 • Stref czasowa
 • Ilość przesłanych danych
 • Powiadomienie czy próba dostępu do pliku się powiodła
 • Typ przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Domena żądająca informacji
 • Adres IP użytkownika

 

II. Dane Użytkownika formularza kontaktowego

 

Użytkownik ma możliwość kontaktu z GRENKE za pośrednictwem formularzy kontaktowych. 
Dane Użytkownika gromadzone poprzez formularzu kontaktowym:

 • Adres e-mail
 • Nazwa Użytkownika
 • Hasło


Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych oraz uprawnieniach  jakie przysługują  Użytkownikowi  korzystającego z formularzy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez GRENKE znajdziesz w Informacji o danych osobowych (Użytkownik).

III. Dane Użytkownika  Portalu  Klienta

 

Dostęp Użytkownika do Portalu Klienta   wymaga rejestracji: 
Dane gromadzone w procesie  rejestracji:

 • Adres e-mail
 • Hasło
 • Kod aktywacyjny

 

Zarejestrowany w Portalu Klienta Użytkownik może aktywować dostęp do Portalu dla dodatkowego Użytkownika. 
Portal Klienta udostępnia Użytkownikowi następujące funkcje:

 • Przegląd aktywnych umów
 • Zarządzanie umowami
 • Zgłoszenie szkody
 • Zgłoszenie zmiany dotyczącej ubezpieczenia
 • Aktualizacja danych adresowych
 • Aktywacja  e-faktur

 

Zarejestrowany w Portalu  Klienta  Użytkownik  ma dostęp do  danych, w tym danych osobowych, podanych przez siebie w procesie zawierania i realizacji umowy z GRENKE oraz w procesie rejestracji do Portalu Klienta. GRENKE wykorzystuje dane Użytkownika Portalu Klienta w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonalności Portalu Klienta oraz w celu realizacji usługi. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność  podanych w Portalu Klienta danych. Użytkownik Portalu Klienta może w każdym czasie. 
Użytkownik Portalu Klienta ma prawo w każdym czasie zamknąć konto w Portalu Klienta.
Więcej informacji i zasadach korzystania z Portalu Klienta  znajduje się w Regulaminie Portalu Klienta oraz udostępniania faktur elektronicznych. 
Szczegółowe informacje o uprawnieniach  jakie przysługują  Użytkownikowi  Portalu Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez GRENKE znajdziesz w Informacji o danych osobowych (Klient). 
Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przed niepowołanym dostępem za pomocą wielu mechanizmów zabezpieczających. Pracownicy GRENKE oraz dostawcy usług informatycznych chronią Portal przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów zabezpieczających.

 

IV. Dane Użytkownika Portalu Partnera.


Dostęp Użytkownika do Portalu Partnera wymaga rejestracji za pośrednictwem  GFS.Net. Rejestracja dla Partnera dokonywana jest przez pracownika GRENKE . Po dokonaniu prawidłowej rejestracji, Partner uzyskuje od pracownika GRENKE  login i hasło do Portalu.  
Dane gromadzone w procesie rejestracji:

 • Nazwa firmy
 • Adres
 • NIP
 • Branża
 • Nazwa strony internetowej
 • Dane osoby do kontaktu
 • Dane kontaktowe  (mail, numer telefonu)


Inne dane mogą być dostarczone na zasadzie dobrowolności. 
Zarejestrowany w Portalu Partnera Użytkownik może aktywować dostęp do Portalu dla dodatkowego Użytkownika


Portal Partnera udostępnia użytkownikowi następujące funkcje:

 • Tworzenie i przechowywanie ofert i zapytań
 • Archiwizacja przechowywanych ofert, zapytań i umów
 • Administrowanie kontami Użytkownika Portalu

 

GRENKE przetwarza dane Użytkownika Portalu Partnera w zakresie niezbędnym dla zapewnienia funkcjonalności Portalu Partnera i wykonania umowy.

Użytkownik jest odpowiedzialny za  poprawność przekazanych danych pracownikowi GRENKE  w celu wprowadzenia danych do Portalu Partnera podczas rejestracji.
Użytkownik lub  jego pracownicy są odpowiedzialni za ustawienie bezpiecznego hasła i przechowywanie hasła w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom trzecim. 
Użytkownik Portalu Partnera ma prawo do usunięcia swoich danych podanych podczas rejestracji i zamknięcia konta Użytkownika.
Szczegółowe informacje o uprawnieniach  jakie przysługują  Użytkownikowi  Portalu Partnera w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez GRENKE znajdziesz w Informacji o

Wszystkie dane przechowywane na naszych serwerach są chronione przed niepowołanym dostępem za pomocą wielu mechanizmów zabezpieczających. Pracownicy GRENKE oraz dostawcy usług informatycznych chronią Portale przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz regularnie testują skuteczność tychże mechanizmów zabezpieczających.Pliki cookies - strona internetowa GRENKE


Strona www.grenke.pl  korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę:
1. sesyjne pliki cookies: niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych stronie, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części strony;
2. trwałe pliki cookies: pozwalające na zapisywanie preferencji Użytkownika strony oraz dostosowywania działań strony do preferencji Użytkownika, w tym m.in. pozwalające na zapamiętywanie informacji na temat komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi podczas korzystania ze strony;
3. analityczne pliki cookies: pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika dla celów optymalizacji działania strony. Aktualnie wykorzystywany jest narzędzie PIWIK.
Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez stronę  z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na stronie.


Aby zablokować korzystanie przez Serwis z plików cookies należy, w przypadku używania przeglądarki typu:
1. Microsoft Internet Explorer: w menu "Narzędzia" wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Możemy regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
2. Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybrać "Narzędzia", potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
3. Opera: przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia", potem "Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;
4. Apple Safari: w menu "Safari" wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdują się w niej opcje dotyczące ustawień plików cookies;
5. urządzenia mobilne typu tablet, smartphone: ustawienia obsługi plików cookies zależą od konkretnego modelu urządzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji dostępnej na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników za pośrednictwem linków zamieszczonych na stronie.


Narzędzie PIWIK


W celu optymalizacji działania naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia PIWIK. Twój adres IP przed zapisaniem go na naszym serwerze zostanie skrócony. PIWIK korzysta z plików cookie zapisywanych na komputerach użytkowników i umożliwia analizę sposobu korzystania ze strony przez jej użytkowników. W tym celu mogą być tworzone anonimowe  profile użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony www GRENKE są przechowywane na naszym serwerze i nie są przekazywane stronom trzecim.


Filmy z YouTube osadzone na stronie internetowej GRENKE


Na naszej stronie internetowej  umieszczamy filmy prezentujące produkty i usługi GRENKE z  serwisu YouTube. Są one przechowywane na www.youtube.com i można je oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetowej. 
Jeśli odtworzysz video z YouTube osadzone na naszej stronie internetowej, YouTube otrzyma o tym powiadomienie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy masz konto YouTube, na które się zalogowałeś/-łaś, czy nie. Jeśli jesteś zalogowany w Google, dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby dane były powiązane z Twoim profilem YouTube, musisz się wylogować z niego przed odtworzeniem filmu na naszej stronie internetowej.  YouTube przechowuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów marketingowych, badań rynkowych i/lub ulepszania swojej strony internetowej. Twoje dane są zbierane (nawet jeśli nie jesteś zalogowany/a) szczególnie po to, by dostarczyć Ci spersonalizowane reklamy i powiadomić innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania dodatkowych  informacji na temat zakresu, celu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube zapoznaj się z Polityką prywatności na stronie  https://policies.google.com/privacy. Polityka prywatności Google zawiera również więcej informacji na temat prawa do cofnięcia zgody i konfiguracji przeglądarki w celu ochrony prywatności. 


Pliki Cookies - Portal Klienta


Korzystając z Portalu Klienta GRENKE Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z ustawieniami jego przeglądarki. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody, aby pliki „cookies” były zapisywane w pamięci urządzenia, można to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki. 
Portal Klienta GRENKE korzysta z sesyjnych plików cookies. Są one niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych na Portalu, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części Portalu.
Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez Portal z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na Portalu.


Aby zablokować korzystanie przez Portal z plików cookies należy, w przypadku używania przeglądarki typu:
1. Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia" wybrać „Opcje internetowe" i w nich zakładkę „Prywatność". Możemy regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
2. Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybrać „Narzędzia", potem „Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link „Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
3. Opera: przyciskiem „Opera" w lewym górnym rogu otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia", potem „Wyczyść historię przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.


Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce bezpieczeństwa i prywatności będą publikowane w tym miejscu.
Pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.pl.

W górę